rozmiar czcionki: A A A
Strona główna BIP Mapa witryny
(?)
Strona główna / Urząd / Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Niedziela, 16.06.2024 roku

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego ( Dz. U. z 2016 r., poz. 352) każdej osobie zainteresowanej przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji:

- udostępnionych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej,

- udostępnionych w serwisie internetowym PUP,

- przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Informacja sektora publicznego jest to każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej będąca w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej.

Ponowne wykorzystanie to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego :

1. Obowiązek zamieszczenia informacji o źródle, czasie jej wytworzenia i pozyskania.

2. Obowiązek dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji tylko w pierwotnie pozyskanej formie.

3. Obowiązek informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

4. Podmiot uprawniony do ponownego wykorzystywania informacji publicznej ma prawo wykorzystywania jej w takim zakresie, w jakim uprawnienie to przysługiwało PUP.

5. PUP odpowiada za przekazywane informacje i ich aktualność jedynie w pierwotnej formie i wg stanu na dzień jej udostępnienia.

6. PUP nie ponosi odpowiedzialności za przetworzenie informacji, dalsze udostępnianie i sposób wykorzystywania z naruszeniem warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

7. Jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem o źródle pochodzenia.

8. PUP udostępnia informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie z wyjątkiem sytuacji gdy jej przygotowanie w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia przez PUP dodatkowych kosztów.

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego winien zawierać dane wynikające z art. 21 ust.3 ww. ustawy.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Rozpatrzenie wniosku o ponowne wykorzystywanie następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku; w sprawach szczególnie skomplikowanych może nastąpić w terminie nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Zgodnie z art.. 10 ust. 2 ustawy Podmioty zobowiązane nie są obowiązane do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeśli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.”

W zakresie nieuregulowanym ustawą,

- do decyzji o odmowie przekazania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystania oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego;

- do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego mają zastosowanie przepisy ustawy – prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Powiatowy Urząd Pracy
w Białej Podlaskiej

ul. Brzeska 101
21-500 Biała Podlaska

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek - 7.30 - 15.30
Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek - piątek - 7.45
Rejestracja do 14:30

Telefon
83 341 65 00

Faks
83 341 65 57

E-mail:
pupbp@pupbialapodlaska.pl

 
Instrukcja BIP :: Zastrzeżenia :: Ochrona prywatności :: Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP :: Redakcja :: Jak szukać?
Udostępniający: Wojtal Łukasz (2024-01-17 08:29:45)
Wytwarzający/Odpowiadający: Domyślny wytwarzający z ustawień inCMS (2011-10-04 08:00:00)
Odwiedzin na tej stronie: 2455, Rejestr zmian