rozmiar czcionki: A A A
Strona główna BIP Mapa witryny
(?)
Strona główna / Urząd / Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrach publicznych
Niedziela, 16.06.2024 roku

Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrach publicznych

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 205 poz. 1692) Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej udostępnia dane zgromadzone w rejestrach publicznych podmiotom publicznym albo podmiotom niebędącym podmiotami publicznymi, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji.

Dane zgromadzone w rejestrach publicznych udostępnia się na wniosek spełniający wymagania określone w §2 ust. 2 w/w rozporządzenia. W przypadku stwierdzenia braków wniosku wnioskodawca wzywany jest do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie jest prowadzony rejestr. W przypadku, gdy przepisy, na których podstawie jest prowadzony rejestr, nie określają terminu udostępnienia danych, dane udostępnia się nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie.

Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, zabezpiecza otrzymane dane przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane. Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych.

Zgodnie z art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne rejestr publiczny to rejestr, ewidencja, wykaz, lista, spis albo inna forma ewidencji, służące do realizacji zadań publicznych, prowadzone przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych. Na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej prowadzi następujące rejestry:

- osób bezrobotnych i poszukujących pracy

- oświadczeń podmiotu o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę

Nazwa pliku Rozmiar Dodanie Ostatnia modyfikacja Pobierz
Kategoria: Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrach publicznych [ 3 ]
Procedura udostępniania informacji publicznej w Powiatowym Urzędzie Pracyw Białej Podlaskiej. Procedura udostępniania informacji publicznej w Powiatowym Urzędzie Pracyw Białej Podlaskiej. 68 KB 2016-10-03 13:00:03 2016-10-03 13:00:03
Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrach publicznych Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrach publicznych 28 KB 2015-03-09 14:55:26 2015-03-09 14:55:26
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia-27 września 2005r. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia-27 września 2005r. 127 KB 2015-03-09 14:51:41 2015-03-09 14:51:41

Powiatowy Urząd Pracy
w Białej Podlaskiej

ul. Brzeska 101
21-500 Biała Podlaska

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek - 7.30 - 15.30
Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek - piątek - 7.45
Rejestracja do 14:30

Telefon
83 341 65 00

Faks
83 341 65 57

E-mail:
pupbp@pupbialapodlaska.pl

 
Instrukcja BIP :: Zastrzeżenia :: Ochrona prywatności :: Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP :: Redakcja :: Jak szukać?
Udostępniający: Wojtal Łukasz (2015-03-09 15:03:39)
Wytwarzający/Odpowiadający: Domyślny wytwarzający z ustawień inCMS (2015-03-09 14:44:52)
Odwiedzin na tej stronie: 3702, Rejestr zmian