rozmiar czcionki: A A A
Strona główna BIP Mapa witryny
(?)
Piątek, 08.12.2023 roku

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy. Kadencja Rady trwa cztery lata.

Zasady funkcjonowania Rady wynikają z art. 22 ust. 3, 6 i  7 oraz art. 23 ust 3-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017r. poz. 1065), zwanej dalej ustawą.

Organizację i tryb działania rad rynku pracy oraz tryb finansowania kosztów szkoleń członków rad określa natomiast Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz.U. z 2014r., poz. 630).

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu:

Starosta może powoływać w skład rady rynku pracy trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady.

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należy:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;
 2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
 3. opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji;
 4. opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego województwa na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez powiatowe urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania;
 5. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;
 6. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowych urzędów pracy oraz przedstawianie Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;
 7. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;
 8. opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy;
 9. współpraca z wojewódzkimi radami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy;
 10. opiniowanie:

1) celowość realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczegółności:

 • liczbę osób objętych programem i kryteria doobru tych osób,
 • zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,
 • koszty realizacji programu specjlanego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;

2) proponowanych przez starostę zmian realizacji programów specjalnych;

3) celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy, biorąc pod uwagę w szczególności:

 • kryteria doboru bezrobotnych,
 • zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

Powiatowa Rada Rynku Pracy wyraża swoją opinię w sprawach należących do zakresu jej kompetencji w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole z posiedzenia rady.

Pracami Powiatowej Rady Rynku Pracy kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący. Posiedzenia Rady Rynku Pracy odbywają się co najmniej raz na kwartał.

 

 

Powiatowy Urząd Pracy
w Białej Podlaskiej

ul. Brzeska 101
21-500 Biała Podlaska

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek - 7.30 - 15.30
Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek - piątek - 7.45
Rejestracja do 14:30

Telefon
83 341 65 00

Faks
83 341 65 57

E-mail:
pupbp@pupbialapodlaska.pl

 
Instrukcja BIP :: Zastrzeżenia :: Ochrona prywatności :: Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP :: Redakcja :: Jak szukać?
Udostępniający: Wojtal Łukasz (2017-06-08 11:38:07)
Wytwarzający/Odpowiadający: Domyślny wytwarzający z ustawień inCMS (2017-06-08 09:25:13)
Odwiedzin na tej stronie: 6874, Rejestr zmian